Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Publicerad

Ladda ner:

I april 2016 antogs EU:s allmänna dataskyddsförordning. Genom förordningen införs enhetliga, generella krav på dataskyddshantering när det gäller personuppgifter. Förordningen ersätter dataskyddsdirektivet, som i svensk rätt har genomförts huvudsakligen genom personuppgiftslagen, nedan förkortad PUL.

I denna promemoria övervägs och föreslås författningsändringar på finansmarknadsområdet i anledning av dataskyddsförordningen. Förslagen rör framför allt hänvisningar till PUL, vilka föreslås ska tas bort och i vissa fall ersättas av hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.