Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Statistik på upphandlingsområdet Ds 2017:48

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att statistik om offentlig upphandling i
första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om
upphandlingar och om genomförda upphandlingar. Syftet med
detta är att förbättra statistiken på upphandlingsområdet för att
öka kunskaperna om den offentliga upphandlingen, vilket bl.a. kan
förbättra möjligheterna till en strategisk styrning samt uppföljning
och utvärdering på upphandlingsområdet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Statistik på upphandlingsområdet

    I lagrådsremissen föreslås att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar.

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1)