Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (utkast till lagrådsremiss)

Publicerad

Ladda ner:

I utkastet föreslås att det i mål om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet ska införas dels ett skyndsamhetskrav, dels preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten. Ett skyndsamhetskrav föreslås även i mål om utlämnande av kontrakt enligt upphandlingslagstiftningen. Vidare föreslås att fristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister i en upphandling ska ändras för att överensstämma med EU-rätten. Det ska även införas tidsgränser på fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott respektive missförhållanden i övrigt.

Utkastet innehåller även vissa mindre ändringar av reglerna om dels annonsering av icke direktivstyrda upphandlingar, dels om tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut