Proposition från Finansdepartementet

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar Prop. 2021/22:120

Publicerad

I propositionen föreslås att det i mål om offentlig upphandling ska införas dels ett skyndsamhetskrav, dels så kallade preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten.

Ladda ner:

Ett skyndsamhetskrav föreslås även i mål om att lämna ut kontrakt enligt upphandlingslagstiftningen. Vidare föreslås att tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett icke-direktivstyrt avtals giltighet ska kortas från sex månader till 30 dagar i det fall myndigheten har efterannonserat resultatet av upphandlingen. Även fristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister i en upphandling ska ändras för att överensstämma med EU-rätten. Det ska även införas tidsgränser på fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott respektive missförhållanden i övrigt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut