Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv ID-nummer: Ds 2017:53

Ansvarig: Justitiedepartementet

I promemorian övervägs genomförandet i svensk rätt av EU-direktivet om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (rättshjälpsdirektivet).

Ladda ner:

Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 5 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition