Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv Ds 2017:53

Publicerad

I promemorian övervägs genomförandet i svensk rätt av EU-direktivet om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (rättshjälpsdirektivet).

Ladda ner:

Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 5 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av rättshjälpsdirektivet

    Rätten till en offentlig försvarare är en viktig del i misstänktas och tilltalades grundläggande rättsskydd. Inom EU har det genomförts ett omfattande arbete för att stärka det skyddet. Bland annat har ett direktiv beslutats med syfte att stärka rätten till försvarare i praktiken.

Proposition (1 st)

  • Genomförande av rättshjälpsdirektivet

    Rätten till en offentlig försvarare är en viktig del i misstänktas och tilltalades grundläggande rättsskydd. Inom EU har det genomförts ett omfattande arbete för att stärka det skyddet. Bland annat har ett direktiv beslutats med syfte att stärka rätten till försvarare i praktiken.