Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och förordningen om assistansersättning.

Ladda ner:

Arbetsgruppen föreslår ändringar som innebär att enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp kan fördela hela det förhöjda timbeloppet över en längre tidsperiod än vad som är möjligt med dagens reglering.

Arbetsgruppen föreslår att Försäkringskassan dels ska beräkna assistansersättningen utifrån hela den tidsperiod för vilken det högre beloppet har beviljats, dels ska göra en slutlig avstämning efter utgången av samma tidsperiod. Om avstämningen visar att assistansersättning för perioden har lämnats med ett sammanlagt belopp som är lägre än summan av de godkända kostnaderna för lämnad assistans, ska Försäkringskassan göra en kompletterande utbetalning så att dessa kostnader ersätts.

I promemorian föreslås vidare bestämmelser som gör det möjligt för Försäkringskassan att debitera kommunen den del av den kompletterande utbetalningen som avser de första 20 assistanstimmarna per vecka.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.