Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna Ds 2020:27

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att efterlevandestöd inte ska lämnas åt barn eller unga som får vård eller boende bekostat av det allmänna. De föreslagna bestämmelserna motsvarar vad som gäller för underhållsstöd till barn och unga i motsvarande situationer.

Ladda ner:

Nuvarande bestämmelser har inneburit att efterlevandestöd har tillämpats mer förmånligt än motsvarande bestämmelser för underhållsstöd. Socialdepartementet konstaterar att detta inte varit lagstiftarens avsikt och att det saknas skäl att hantera förmånerna olika.

Skyldighet uppge början och slut

För att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska få veta att barn eller unga får kommunal vård eller boende föreslår departementet att kommunerna ska bli skyldiga att meddela när vården eller boendet påbörjas eller avslutas.

Få barn och unga omfattas

Förslaget väntas medföra mindre besparingar för staten. Detta eftersom förhållandevis få barn och unga dels får efterlevandestöd, dels får vård eller har sitt boende betalt av stat eller kommun.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

    Regeringen föreslår att efterlevandestöd inte ska lämnas till barn som vårdas eller bor i familjehem, bostad med särskild service, stödboende eller HVB-hem som bekostas av det allmänna. Förslaget innebär att bestämmelserna motsvarar det som gäller för underhållsstöd till barn i motsvarande situationer. Barnet bedöms i dessa situationer få sitt behov av grundtrygghet tillgodosett av det allmänna på ett sådant likvärdigt sätt som också säkerställs av efterlevandestödet.

Proposition (1 st)

  • Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

    Regeringen föreslår att efterlevandestöd inte ska lämnas till barn som vårdas eller bor i familjehem, bostad med särskild service, stödboende eller HVB-hem som bekostas av det allmänna. Förslaget innebär att bestämmelserna motsvarar vad som gäller för underhållsstöd till barn i motsvarande situationer. Barnet bedöms i dessa situationer få sitt behov av grundtrygghet tillgodosett av det allmänna på ett sådant likvärdigt sätt som också säkerställs av efterlevandestödet.