Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2020:27 Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna Diarienummer: S2020/09173

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2020:27 Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 8 mars 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.