Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Publicerad

Ladda ner:

Den 1 januari 2018 trädde lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden i kraft. Lagen innehåller de bestämmelser som är nödvändiga för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. det datumet (se prop. 2017/18:4). I denna promemoria finns förslag till ytterligare lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av förordningen om referensvärden. Det föreslås att den nuvarande lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden ska upphävas och ersättas av en ny lag med samma rubrik, till vilken bestämmelserna i den nuvarande lagen överförs. I promemorian föreslås bestämmelser om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen samt om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt förordningen.

I promemorian föreslås även vissa ändringar i konsumentkreditlagen till följd av regler i förordningen om referensvärden som ändrar EU-direktiv om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 (i det följande benämnt bolånedirektivet), och EU-direktiv om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (i det följande benämnt konsumentkreditdirektivet).

Det föreslås även ett undantag från sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och en ändring i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som innebär att de informationskrav som gäller enligt förordningen om referensvärden även ska gälla för en special-fond. Vidare föreslås upplysningsbestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument och lagen om värdepappersfonder, samt några redaktionella ändringar i bestämmelserna om sanktionsavgifter i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadsmissbruk.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.