Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet Fi2018/01129/FPM

Publicerad

Ladda ner:

Finansdepartementet föreslår nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet. De nya reglerna stärker skyddet för dem vars pensioner tryggas i stiftelserna. Det sker huvudsakligen genom utbyggda regler om pensionsstiftelsernas investeringar och om företagsstyrning. De nya reglerna tillåter pensionsstiftelserna att i ökad utsträckning ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sin kapitalförvaltning. Reglerna inarbetas i lagen om tryggande av pensionsutfästelse. En justering sker också i offentlighets- och sekretesslagen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 13 januari 2019.

I Finansdepartementet pågår ett arbete med att ta fram ytterligare lagförslag med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet, på grundval av tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande "En ny reglering för tjänstepensionsföretag" och Finansinspektionens rapport "Förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag". Remittering av de lagförslagen planeras ske under våren 2018. Beslut om lagrådsremiss är planerat till november 2018 och beslut om proposition till januari 2019. De lagändringarna avses träda i kraft före utgången av april 2019.

Kontakt

Johan Hedberg
Kansliråd/ Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 93 38
e-post till Johan Hedberg, via registrator