Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Behörighetsgivande högskoleintroducerande utbildningar U2018/02165/UH

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att högskoleförberedande utbildning som anordnas av statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen ska ges nya möjligheter att kombinera kurser som är högskoleintroducerande med kurser som leder till grundläggande och särskild behörighet. Förslaget innebär att förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning (collegeförordningen) och förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor (basårsförordningen) upphävs och ersätts med en ny förordning, förordningen om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. Genom förslaget bibehålls möjligheten att anordna basårsutbildningar och collegeutbildningar samtidigt som högskolor får förbättrade möjligheter att genomföra s.k. sömlösa övergångar mellan dessa utbildningsformer och utbildning som ger kunskaper motsvarande krav på grundläggande behörighet för högskoleutbildning. Förslaget möjliggör mer ändamålsenliga utbildningar för personer i olika situationer inför framtida högskolestudier. Dessa förändringar bedöms leda till positiva effekter för de studerande, lärosätena och samhället.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition