Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Konsolidering av nationella och internationella riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel Ds 2018:16

Publicerad

I promemorian behandlas frågan om en möjlig konsolidering av de tre olika riktlinjesamlingar som tillämpas parallellt i svensk exportkontroll.

Ladda ner:

Dessa tre riktlinjesamlingar är de svenska nationella riktlinjerna, samt bedömningsgrunderna i EU:s gemensamma ståndpunkt (2008/944/GUSP, artikel 2) och i FN:s vapenhandelsfördrag (artikel 6-7). Arbetet med promemorian har slutförts efter det att ett regeringsförslag om moderniserade svenska riktlinjer behandlats och antagits av riksdagen, varför de nya riktlinjerna kunnat tas som utgångspunkt både för promemorians text och för dess förslag. I enlighet med utredningsuppdragets anvisning är analys och förslag fullt förenliga med de allmänna principerna för normgivning. Det förslag som lämnas förändrar inte det materiella innehållet i de tre riktlinjesamlingarnas olika bedömningsgrunder.