Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land - undanröjande av ett gränshinder Ds 2018:26

Ladda ner:

I departementspromemorian föreslås att en person som, i ett land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har politiska uppdrag
på lokal eller regional nivå ska ha rätt till tjänstledighet från
anställning i Sverige. Detta föreslås regleras i en ny lag. Det föreslås
även att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Danmark
om gränspendlares rätt till tjänstledighet från arbete för att kunna
fullgöra politiska uppdrag på lokal och regional nivå.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.