Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Ds 2018:26 Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land - undanröjande av ett gränshinder Diarienummer: Fi2018/02247

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Ds 2018:26 Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land - undanröjande av ett gränshinder. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 21 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.