Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Ändring av en bestämmelse i skollagen om sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd U2018/04402/GV

Publicerad

I promemorian föreslås en ändring av bestämmelsen i skollagen (2010:800) om sammansättningen av ledamöter i Skolväsendets överklagandenämnd.

Ladda ner:

Ändringen, som innebär att det ska finnas möjlighet att vid behov utse två ersättare för ordföranden i stället för en, är nödvändig för att möta den ökade ärendetillströmningen till nämnden och korta hand-läggningstiderna. Dessutom ändras benämningen ersättare för ordföranden till vice ordförande.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)