Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev - författningsförslag I2019/01321/D

Publicerad

I denna promemoria finns ett förslag till ändring av det prishöjningstak för enstaka postförsändelser som regleras i 9 § postförordningen (2010:1049).

Ladda ner:

Författningsförslaget har tagits fram inom Regeringskansliet.
Regeringen har i skrivelsen Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev (skr. 2018/19:113) redovisat sin syn på behovet av att prisregleringen av inrikes befordran av enstaka postförsändelser bör förändras och på hur detta bör ske för att det långsiktigt ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.

När det gäller skälen för och konsekvensanalysen av författningsförslaget hänvisas till regeringens skrivelse.

Förordningen bör träda ikraft snarast möjligt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition