Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skatt på plastbärkassar Fi2019/02465/S2

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det införs en punktskatt på plastbärkassar
avsedda att tillhandahållas konsumenter inom detaljhandeln för att de ska kunna packa eller bära varor. Skatten omfattar inte plastbärkassar avsedda för varaktigt bruk. Skatten tas ut med tre kronor per plastbärkasse. För plastbärkassar med en väggtjocklek som understiger 15 mikrometer och en volym som inte överstiger 5 liter ska skatten dock tas ut med 30 öre per plastbärkasse. Skattskyldig ska vara den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, den som från annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot sådana varor eller den som yrkesmässigt importerar sådana varor. Från skattskyldighet undantas införsel, mottagande och import som sker med maximalt 40 stycken plastbärkassar per tillfälle. Vidare föreslås att det införs ett system med godkända lagerhållare som får uppskjuten beskattning i likhet med annan punktskattelagstiftning. Beskattningsmyndighet är Skatteverket, förutom vid import från tredjeland, då Tullverket är beskattningsmyndighet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skatt på plastbärkassar

    I lagrådsremissen föreslås att det införs en punktskatt på plastbärkassar avsedda att tillhandahållas konsumenter inom handeln för att de ska kunna packa eller bära varor.

Proposition (1 st)

  • Skatt på plastbärkassar

    I propositionen föreslås att det införs en punktskatt på plastbärkassar avsedda att tillhandahållas konsumenter inom handeln för att de ska kunna packa eller bära varor.

Riksdagsbeslut (1)