Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skatt på plastbärkassar

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att det införs en punktskatt på plastbärkassar avsedda att tillhandahållas konsumenter inom handeln för att de ska kunna packa eller bära varor.

Ladda ner:

Skatten omfattar inte plastbärkassar avsedda för varaktigt bruk. Skatten tas ut med tre kronor per plastbärkasse. För plastbärkassar med en väggtjocklek som understiger 15 mikrometer och en volym som inte överstiger sju liter ska skatten dock tas ut med 30 öre per plastbärkasse. Skattskyldig är den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, den som från annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot sådana varor och den som yrkesmässigt importerar sådana varor. Från skattskyldighet undantas införsel, mottagande och import som sker med maximalt 40 stycken plastbärkassar per tillfälle. Vidare föreslås att det införs ett system med godkända lagerhållare som får uppskjuten beskattning i likhet med annan punktskattelagstiftning. Beskattningsmyndighet är Skatteverket, förutom vid import från tredjeland, då Tullverket är beskattningsmyndighet.

Förutom en ny lag om skatt på plastbärkassar föreslås även vissa
följdändringar i andra lagar.

Förslagen i de delar som rör registrering som godkänd lagerhållare
föreslås träda i kraft den 1 mars 2020. Förslagen i övriga delar föreslås
träda i kraft den 1 maj 2020.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen,
Centerpartiet och Liberalerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skatt på plastbärkassar

    I lagrådsremissen föreslås att det införs en punktskatt på plastbärkassar avsedda att tillhandahållas konsumenter inom handeln för att de ska kunna packa eller bära varor.

Proposition (1 st)

  • Skatt på plastbärkassar

    I propositionen föreslås att det införs en punktskatt på plastbärkassar avsedda att tillhandahållas konsumenter inom handeln för att de ska kunna packa eller bära varor.

Riksdagsbeslut (1)

Genväg