Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero U2020/00232/S

Publicerad

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, den s.k. behörighetsförordningen, ska regleras vad som ska krävas för att en lärare ska vara behörig att undervisa i ämnet samiska i sameskolan. Förutom att läraren ska vara behörig att undervisa i sameskolan ska det krävas att läraren i sin utbildning har fullgjort minst 30 högskolepoäng i ämnet samiska. Läraren ska endast vara behörig att undervisa i ämnet samiska i motsvarande årskurser i sameskolan som lärarens utbildning i övrigt ger behörighet att undervisa i i grundskolan.

Det föreslås vidare att läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska förtydligas och kompletteras för att öka förutsättningarna för att eleverna ska ha en trygg lärmiljö som främjar studiero. Det ska lyftas fram att rektorn har ett särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska även framgå att skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö. Skolans mål ska också vara att varje elev visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Motsvarande ändringar har redan genomförts i läroplanerna för grundskolan, sameskolan och gymnasieskolan.

Ändringarna i läroplanerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020 och ändringarna i behörighetsförordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition