Remiss av promemorian Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero Diarienummer: U2020/00232/S

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remisspromemorian Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 28 april 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.