Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen

Publicerad

I promemorian föreslås att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket ska få medges tillgång till vissa uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas genom direktåtkomst.

Ladda ner:

Direktåtkomsten ska avse uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott. Det föreslås också att det införs en bestämmelse som innebär att Skatteverket är skyldigt att lämna sådana uppgifter till myndigheterna.

I promemorian redogörs inledningsvis för innebörden av direktåtkomst och gällande rätt avseende dataskydd och sekretess. Därefter beskrivs de brottsbekämpande myndigheternas behov av tillgång till uppgifter i beskattningsdatabasen genom direktåtkomst. Promemorian avslutas med överväganden mellan de motstående intressen som finns i frågan och förslag till en ny reglering som möjliggör att de nämnda myndigheterna medges direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition