Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete Fi2020/01877/S1

Publicerad

I promemorian föreslås att det införs en fjärde nivå för arbetstidsminskning respektive löneminskning i systemet med stöd vid korttidsarbete.

Ladda ner:

Under stödmånader som infaller under perioden 1 maj–31 juli 2020 får arbetstidsminskningen uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. En arbetstagares löneminskning vid deltagande i sådant korttidsarbete ska uppgå till 12 procent av ordinarie lön.

Det föreslås även att Skatteverket respektive Tillväxtverket i sin
egenskap av handläggande myndighet får genomföra kontrollbesök hos en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd vid korttidsarbete för att kontrollera om arbetsgivaren är berättigad till stöd. Vid kontrollbesök får myndigheten begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet och fråga om verksamheten. De uppgifter som lämnas får stämmas av mot uppgifterna i ansökan om preliminärt stöd och anmälan om avstämning. Vidare föreslås att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet även ska omfatta bedrägeribrott, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 24 april 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...