Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 Fi2020/01934/OU

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till tillfälliga spelansvarsåtgärder i syfte att stärka skyddet för spelarna och motverka förekomsten av problemspelande.

Ladda ner:

Förslagen lämnas mot bakgrund av de förändringar på spelmarknaden
som har noterats den senaste tiden och som bedöms bero på förändringar i samhället med anledning av spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

I promemorian föreslås skärpta regler i fråga om insättnings- och förlustgränser samt inloggningstider. Vid onlinespel föreslås att insättningar på spelkontot ska få uppgå till högst 5 000 kronor per vecka. Vid spel på statliga värdeautomater på andra platser än på ett kasino föreslås en motsvarande förlustgräns. Det ska även vara obligatoriskt för spelarna att begränsa sin inloggningstid vid kommersiellt onlinespel och vid spel på statliga värdeautomater på andra platser än på ett kasino. Vidare föreslås att licenshavarnas erbjudanden om bonus ska begränsas till högst 100 kronor.

Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 8 maj 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition