Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige N2020/01752/JL

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria redovisas i avsnitt 2 arbetet på EU-nivå med den nya gemensamma jordbrukspolitiken och genomförandet av densamma på nationell nivå. Avsnitten 3 och 4 redogör för arbetet med en analys av sektorns styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys), behovsanalys och tillämpade principer för prioritering av behov. I avsnitt 5 redovisas de behov som kan hanteras i den strategiska planen. Avslutningsvis ges i avsnitt 6 en kort beskrivning av den fortsatta processen. 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 28 september 2020.

Lagstiftningskedjan