Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Publicerad

För de räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens s.k. Esef-förordning.

Ladda ner:

Med anledning av kravet på enhetligt elektroniskt format, föreslås några kompletterande lagändringar i fråga om revision. Förslagen innebär att revisionsberättelsen för berörda företag ska innehålla ett uttalande om huruvida års- och koncernredovisningen har upprättats i överens­stämmelse med Esef-förordningen.

Förslagen är ägnade att stärka investerarnas förtroende för de finansiella rapporter som ett företag upprättar i det enhetliga elektroniska formatet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

    För de räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens s.k. Esef-förordning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

    För de räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncern­redovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specifi­ceras närmare i Europeiska kommissionens s.k. Esef-förordning.

Proposition (1 st)