Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Publicerad

För de räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncern­redovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specifi­ceras närmare i Europeiska kommissionens s.k. Esef-förordning.

Ladda ner:

Med anledning av kravet på enhetligt elektro­niskt format, föreslås några komplet­terande lag­ändringar i fråga om revision. Förslagen innebär att revisions­berättelsen för berörda företag ska inne­hålla ett uttalande om huru­vida års­redo­visningen, och i före­kommande fall koncern­redo­visningen, har upprättats i överens­stämmelse med Esef-förordningen.

Förslagen är ägnade att stärka investe­rarnas förtro­ende för de finan­siella rapporter som ett företag upprättar i det enhet­liga elektro­niska formatet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

    För de räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens s.k. Esef-förordning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

    För de räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncern­redovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specifi­ceras närmare i Europeiska kommissionens s.k. Esef-förordning.

Proposition (1 st)