Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Kommunikationstjänsten SGSI – utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdrag

Publicerad

SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är en nationell kommunikationstjänst som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förvaltar, utvecklar och tillhandahåller.

Ladda ner:

Tjänsten har en egen infrastruktur som är skild från internet vilket medför att den inte påverkas av störningar på internet, exempelvis vid överbelastningsattacker. Denna konstruktion gör tjänsten robust och lämplig för utbyte av information där tillgänglighetsaspekten är central. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till och med nivån begränsat hemlig kan kommuniceras i SGSI vilket dock förutsätter att abonnenternas it-system lever upp till särskilda informationssäkerhets- och säkerhetsskyddskrav.

I promemorian föreslås att MSB:s uppdrag att förvalta, utveckla och tillhandahålla SGSI tydliggörs i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och att användarkretsen av SGSI ska anges och utvidgas.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition