Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 S2020/09963

Publicerad

I promemorian föreslås en ny förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och en ny förordning om tillfällig stängning av vissa handelsplatser för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det föreslås även en förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen. Förslagen har sin grund i lagrådsremissen Covid-19-lag som beslutades av regeringen den 28 december 2020. Förslagen förutsätter att det tas fram en efterföljande proposition och att riksdagen därefter beslutar att godta regeringens förslag.

Ladda ner:

Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 omfattar bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Den innehåller bestämmelser om bl.a. begränsningar av antalet deltagare eller besökare. Ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder ska få meddelas av Folkhälsomyndigheten. Förordningen föreslås träda i kraft den 10 januari 2021 och upphöra att gälla vid utgången av september 2021.

Ändringen i offentlighets- och sekretessförordningen innebär att viss sekretess ska gälla i fråga om tillsyn enligt den föreslagna covid-19-lagen. Den föreslås träda i kraft den 10 januari 2021.

Förordningen om tillfällig stängning av vissa handelsplatser för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har tagits in i promemorian för att säkerställa att det finns beredningsunderlag för sådana åtgärder, om regeringen behöver agera mycket skyndsamt för att önskad effekt ur smittskyddshänseende ska kunna uppnås. Förordningen innebär att gallerior och varuhus tillfälligt ska hållas stängda för allmänheten. Undantag får göras för viss verksamhet som bedrivs i gallerian eller varuhuset.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

    I promemorian föreslås en ny förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och en ny förordning om tillfällig stängning av vissa handelsplatser för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det föreslås även en förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen. Förslagen har sin grund i lagrådsremissen Covid-19-lag som beslutades av regeringen den 28 december 2020. Förslagen förutsätter att det tas fram en efterföljande proposition och att riksdagen därefter beslutar att godta regeringens förslag.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition