Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Publicerad

Ny version. I denna promemoria föreslås att riksdagen ska ge regeringen möjlighet att genom tidsbegränsade ändringar i högskoleförordningen frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskoleutbildning så att andelen platser som fördelas på grundval av högskoleprovsresultat tillfälligt minskas.

Ladda ner:

Enskilda individers möjlighet att konkurrera i urvalet till högskoleutbildning hösten 2021 bedöms påverkas för mycket för att huvudregeln för fördelning av platser vid urval ska kunna kvarstå. Att högskoleprovet har varit inställt eller begränsat påverkar hur många som har haft möjlighet att skriva högskoleprovet och som kan konkurrera med ett högskoleprovs-resultat.

Detta föreslås börja tillämpas redan vid antagning till hösten 2021.

Rättelse

I den tidigare versionen har texten på s.11 i avsnitt 6.3 Konsekvenser för universitet och högskolor korrigerats så att det nu framgår att antagningsordningen för ett lärosäte antas genom styrelsebeslut.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)