Remiss av Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid Diarienummer: U2021/01271

Publicerad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid
extraordinära händelser i fredstid. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 3 mars 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.