Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet, Infrastrukturdepartementet

Tillfälliga smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik – ändringar i begränsningsförordningen S2021/01286

Publicerad

I promemorian föreslås att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer, ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.

Ladda ner:

Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Den som bedriver eller organiserar sådan verksamhet ska se till att antalet passagerare på färdmedel inte vid något tillfälle överstiger hälften av färdmedlets sittplatser. 

Folkhälsomyndigheten ska få meddela ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder och om åtgärder för att förhindra smittspridning i sådan kollektivtrafik.Begränsningen av högsta antal personer på buss eller tåg ska inte gälla resor som har bokats före ikraftträdandet.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 14 februari 2021 och gälla till utgången av maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition