Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Pm: Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad

Regeringskansliet föreslår att giltighetstiden för förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 förlängs.

Ladda ner:

Förslagen har sin grund i regeringens proposition Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (prop. 2020/21:219) som beslutades av regeringen den 12 augusti 2021. 

Förslagen i promemorian förutsätter att riksdagen antar förslagen i
propositionen och avser en förlängning av förordningarnas giltighetstid
under samma tid som lagarnas giltighetstid förlängs.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition