Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör Ds 2021:7

Publicerad

Den 10 mars presenterades förslagen i utredningsuppdraget Lex lilla hjärtat, som handlar om att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Ladda ner:

Samtliga lagförslag syftar till att stärka principen om barnets bästa och till att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.

Förslagen omfattar fyra områden:

 1. Principen om barnets bästa stärks i samband med att vården upphör
  • Tvångsvård av barn får inte upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.
  • Socialnämnden ska vara skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud när nämnden överväger om vården ska upphöra.
 2. Socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs
  • Socialnämnden ska senast när barnet har varit placerat i samma familjehem under två år särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning. I dag gäller att nämnden ska överväga vårdnadsöverflyttning när barnet har varit placerat i samma familjehem under 3 år.
 3. Socialnämnden blir skyldig att följa upp barns situation när tvångsvården har upphört
  • Det införs en skyldighet att följa upp alla barn efter att tvångsvården har upphört. I dag finns det endast en möjlighet att i vissa situationer följa upp barn efter avslutad placering.
  • Vid uppföljningen får socialnämnden ta de kontakter som behövs, konsultera sakkunniga och även samtala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke eller att vårdnadshavaren är närvarande.
  • En uppföljning får pågå under högst sex månader, vilket innebär en förlängning av uppföljningstiden med fyra månader jämfört med vad som gäller i dag.
 4. Socialnämnden får möjlighet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar
  • Socialnämnden får möjlighet att i vissa situationer besluta att en vårdnadshavare eller en förälder ska lämna drogtest inför umgänge och för vårdnadshavare inför prövning av om tvångsvården ska upphöra.
  • Ett beslut om att lämna drogtest ska kunna överklagas till förvaltningsrätt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

  Den 10 mars presenterades förslagen i utredningsuppdraget Lex lilla hjärtat, som handlar om att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...