Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2021:7, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör Diarienummer: S2021/02397

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen S2021/02397, Ds 2021:7, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 11 juni 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.