Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen fem lagändringar för att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.

Ladda ner:

Sammanfattning av förslagen:

  • När barn tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet får socialnämnden inte besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.
  • Det införs en skyldighet för socialnämnden att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. Att besluta om flyttningsförbud kan vara ett sätt att hindra en abrupt hemflytt, som barnet kan ta skada av.
  • Dagens skyldighet för socialnämnden att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs, från tre till två år. 
  • Det införs en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen efter att en placering upphört.
  • Det införs en möjlighet för socialnämnden att besluta att vårdnadshavare och föräldrar ska lämna drogtest inför umgänge och inför prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

    Den 10 mars presenterades förslagen i utredningsuppdraget Lex lilla hjärtat, som handlar om att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)