Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus Fi2021/00200

Publicerad

I promemorian föreslås ett stöd till investeringar i energi­effektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.

Ladda ner:

Stödet kan ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostads­lägenheter och som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostads­rätt.

Länsstyrelsen ska administrera och besluta i frågor om stödet. Boverket ska betala ut stödet och ta fram vägledningar och schabloner som hjälp i ansökningsprocessen.

Remisstiden är satt till två månader och förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...