Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut Fi2021/01169

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att beslut som Tillväxtverket fattar enligt lagen om stöd vid korttidsarbete ska gälla omedelbart. Det föreslås även att det införs bestämmelser om bl.a. avbetalning, anstånd och indrivning.

Förslagen föreslås träda i kraft den 15 november 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 7 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition