Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Avskaffad reklamskatt Fi2021/02850

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian förslås att reklamskatten – i enlighet med riksdagens tillkännagivande (bet. 2001/02:SkU20, rskr. 2001/02:201) – avskaffas genom att lagen om skatt på annonser och reklam upphävs från och med den 1 januari 2022. Vidare föreslås följdändringar i lagen om förhandsbesked i skattefrågor, lagen om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m., skatteförfarandelagen och tullagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut