Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd Fi2021/02865

Publicerad

I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Ladda ner:

Det föreslås bl.a. att Skatteverket efter ansökan får förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. En sådan förlängning förutsätter dock bl.a. att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan, enligt vilken anståndsbeloppet ska vara avbetalat senast den förfallodag som infaller närmast efter det att denna ytterligare förlängda anståndstid upphör. Det föreslås även att Skatteverket får återkalla ett anstånd helt eller delvis om ett underskott på skattekontot har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning efter att en sådan förlängd anståndstid som nu avses har beslutats.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 29 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)