Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020 Fi2020/03582/S2

Publicerad

I promemorian föreslås att omställningsstödet för företag som fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin utökas med perioden maj-juli 2020.

Ladda ner:

Detta sker genom en ny förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020 som innehåller ytterligare bestämmelser om sådant omställningsstöd som avses i lagen (2020:548) om omställningsstöd. Den befintliga förordningen (2020:552) om omställningsstöd får en ny rubrik.

Omställningsstödet för maj–juli får i huvudsak samma reglering som gäller för mars och april enligt den befintliga förordningen om omställningsstöd. Enligt den föreslagna förordningen utgör dock maj en individuell stödperiod. Juni och juli utgör en annan individuell stödperiod. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företagets nettoomsättning understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företagets nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden.

Stöd ges för stödperioden maj med maximalt 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli med maximalt 150 miljoner kronor per stödberättigat företag. Ansökan om stöd ska ges in till Skatteverket senast den 15 december 2020.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 21 september 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...