Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

Publicerad

Genom ny lag­stift­ning har Krimi­nal­vården getts ökade möjlig­heter att vidta kontroll- och stöd­åtgär­der avseende vill­korligt frigivna och skydds­tillsyns­dömda och att kontrol­lera dem med elektro­nisk över­vakning. Det ger även ökade möjlig­heter att upp­täcka när den som blivit vill­korligt fri­given eller dömd till skydds­tillsyn missköter verk­ställig­heten.

Ladda ner:

Det är viktigt att Kriminal­vården snabbt kan vidta åtgärder vid konsta­terad missköt­samhet för att minska risken för att den dömde begår nya brott och för att kunna verka för den dömdes anpass­ning i sam­hället.

I pro­memorian föreslås därför att Kriminal­vården ska ges rätt att fatta beslut om att till­fälligt omhänderta den som bryter mot de villkor som gäller under vill­korlig fri­giv­ning eller en dom på skydds­tillsyn. Kriminal­vårdens beslut ska gälla omedel­bart och över­vaknings­nämnden ska senast dagen därpå pröva om det ska fort­sätta att gälla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

    Genom ny lag­stift­ning har Krimi­nal­vården getts ökade möjlig­heter att vidta kontroll- och stöd­åtgär­der avseende vill­korligt frigivna och skydds­tillsyns­dömda och att kontrol­lera dem med elektro­nisk över­vakning. Det ger även ökade möjlig­heter att upp­täcka när den som blivit vill­korligt fri­given eller dömd till skydds­tillsyn missköter verk­ställig­heten.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

    Genom ny lag­stiftning har Kriminal­vården getts ökade möjlig­heter att vidta kontroll- och stöd­åtgärder avseende vill­korligt frigivna och skydds­tillsyns­dömda och att kontrol­lera dem med elektro­nisk över­vakning. Det ger även ökade möjlig­heter att upp­täcka när den som blivit vill­korligt fri­given eller dömd till skydds­till­syn missköter verk­ställig­heten.

Proposition (1 st)

  • Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

    Genom ny lagstiftning har Kriminal­vården getts ökade möjlig­heter att vidta kontroll- och stöd­åtgärder avseende vill­korligt frigivna och skydds­till­syns­dömda och att kontrol­lera dem med elektro­nisk övervakning. Det ger även ökade möjlig­heter att upptäcka när den som blivit vill­korligt frigiven eller dömd till skydds­tillsyn missköter verk­ställig­heten.

Laddar...