Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förslag till ändringar av det statliga investeringsstödet till bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus Fi2021/03500

Publicerad

Finansdepartementet har remitterat promemorian Förslag till ändringar av det statliga investeringsstödet till bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus. Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 26 november 2021.

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen (2021:664) om stöd för energieffektivisering i flerbostads­hus.

I promemorian föreslås att den ändring av prövningen av om förut­sättningarna för att bevilja ett förhöjt stöd för hög energiprestanda är uppfyllda som gjordes 2019 upphävs. Prövningen ska, liksom tidigare, göras vid beslutet om stöd och inte, som nu, vid utbetalningsbeslutet.

Vidare föreslås att kravet på att minst tio procent av lägenheterna i projekt som omfattar tio lägenheter eller fler ska ha högst ett rum och kök eller annat utrymme för matlagning, som trädde i kraft 1 februari 2020, ska avskaffas.

Syftet med ändringsförslagen är att göra investeringsstödet effektivare och mer ändamålsenligt för byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Därutöver föreslås ändringar av förordningen för att uppfylla de krav som ställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen).

Ändringarna i förordningen om stöd för energieffektivisering i fler­bostadshus föreslås för att uppfylla de krav som ställs enligt RRF-förordningen.

Författningsändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2022. Ändringarna är dock beroende av godkännande av Europeiska kommissionen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition