Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Utökade möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen på medium för automatiserad behandling Fi2022/00578

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till vissa ändringar i registerförfattningarna för Skatteverkets beskattnings- och folkbokföringsverksamheter, Centrala studiestödsnämndens (CSN) studiestödsverksamhet och Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Ladda ner:

Förslagen syftar till att underlätta för dessa myndigheter att lämna underrättelser enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (lagen om underrättelseskyldighet) genom att tillåta att underrättelserna, som innefattar personuppgifter, lämnas på medium för automatiserad behandling.

Enligt lagen om underrättelseskyldighet är vissa myndigheter, kom-munerna och arbetslöshetskassorna skyldiga att underrätta den myndighet eller organisation som har fattat beslut om vissa ekonomiska förmåner respektive stöd, om det finns anledning att anta att förmånen eller stödet har beslutats, betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp.

I dag har den övervägande delen av de myndigheter och organisationer som omfattas av lagen om underrättelseskyldighet möjlighet att lämna underrättelsen på medium för automatiserad behandling. Förslagen i promemorian innebär att det även för CSN:s studiestödsverksamhet införs en sådan möjlighet och att det för Skatteverkets beskattnings- och folkbokföringsverksamheter samt Kronofogdemyndighetens verksamhet införs en sådan möjlighet när underrättelse lämnas till arbetslöshetskassorna.

Förslagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition