Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Straff för del­tagande i en terrorist­organisation Ds 2022:6

Publicerad

I promemorian gör utredaren bedöm­ningen att en kriminali­sering skulle vara ett effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i en terrorist­organisation och att det föreligger ett behov av en sådan kriminali­sering. Behovet motiverar även att möjlig­heten att begränsa förenings­friheten utnyttjas.

Ladda ner:

Utredaren föreslår därför en ny straff­bestäm­melse i terrorist­brotts­lagen¹ som omfattar den som deltar i verk­sam­heten i en terrorist­organisa­tion på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller under­stödja terrorist­organisa­tionen. Straffet för deltagande i en terrorist­organisa­tion ska vara fängelse i högst fyra år. Om del­tagande­brottet är grovt ska straffet vara fängelse i lägst två och högst åtta år. 

Förslaget till ny straff­bestäm­melse inne­fattar även ett undantag som innebär att en gärning inte ska utgöra brott om den med hänsyn till omständig­heterna är försvarlig. Detta innebär att vissa gärningar som objek­tivt framstår som ett deltagande inte är straff­bara. Exempel på gärningar som kan bli aktuella för undantaget är vissa journalistiska metoder – till exempel att wallraffa, situationer där det saknas alternativ till verk­samhet som objektivt stöder en terrorist­organisation och sjukvård som bedrivs i enlighet med den inter­nationella humanitära rätten.

Förslaget föranleder även ett förslag till ändring av straff­bestäm­melsen för samröre med en terrorist­organisation, vilken tydliggör att det brottet ska vara subsidiärt i förhållande till deltagande­brottet. Det föreslås även att ett försvarlig­hets­undantag införs i bestäm­melsen om samröre med en terrorist­organisation.

Utredaren föreslår även att straff­ansvaret för flera andra brott som har samband med terrorism ska utvidgas med anledning av deltagande­brottet. Det ska vara straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till samt att resa utomlands i avsikt att delta i en terrorist­organisation. Det ska också vara straffbart att finansiera deltagande i en terrorist­organisation och att finansiera offentlig uppmaning och rekrytering till deltagande samt att finansiera en resa i syfte att delta i en terrorist­organisation.

Svensk domstol ska, i likhet med vad som föreslås gälla för övriga terrorism­relaterade brott, ha universell juris­diktion över brottet deltagande i en terrorist­organisation. Detsamma ska gälla offentlig upp­maning till deltagande­brottet, rekrytering till deltagande­brottet, resa i syfte att delta i en terrorist­organisation och finansi­ering av deltagande­brottet.

Hemlig avlyss­ning av elektronisk kommuni­kation, hemlig övervakning av elektro­nisk kommuni­kation, hemlig kamera­övervakning och hemlig data­avläsning ska få användas vid en förunder­sökning avseende deltagande­brottet. Även undantaget från skyldig­heten att underrätta den som är eller har varit miss­tänkt om att ett hemligt tvångs­medel använts ska gälla.

Lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och lagen (2012:278) om inhämt­ning av uppgifter om elektronisk kommuni­kation i de brotts­bekämpande myndig­heternas under­rättelse­verksamhet ska vara tillämpliga på grovt deltagande­brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

¹ Se prop. 2021/22:133 En samlad straff­rättslig terrorism­lagstiftning, med planerat besluts­datum i riksdagen den 31 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Straff för del­tagande i en terrorist­organisation

    I promemorian gör utredaren bedöm­ningen att en kriminali­sering skulle vara ett effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i en terrorist­organisation och att det föreligger ett behov av en sådan kriminali­sering. Behovet motiverar även att möjlig­heten att begränsa förenings­friheten utnyttjas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

    Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott i terroristbrottslagen, deltagande i en terroristorganisation. Brottet innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen.

Proposition (1 st)

  • En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

    Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott i terrorist­brotts­lagen, del­tagande i en terrorist­organisa­tion. Brottet innebär ett särskilt straff­ansvar för den som deltar i verk­sam­heten i en terrorist­organisa­tion på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller under­stödja organisationen.