Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

Publicerad

Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott i terroristbrottslagen, deltagande i en terroristorganisation. Brottet innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen.

Ladda ner:

Straffskalan ska vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt ska straffskalan vara fängelse i lägst två och högst åtta år. Har gärningsmannen lett terroristorganisationen ska straffskalan i stället vara fängelse på viss
tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Det föreslås också att försök till det nya brottet ska kriminaliseras. Regeringen föreslår vidare att det ska vara straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i
avsikt att begå brottet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Straff för del­tagande i en terrorist­organisation

    I promemorian gör utredaren bedöm­ningen att en kriminali­sering skulle vara ett effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i en terrorist­organisation och att det föreligger ett behov av en sådan kriminali­sering. Behovet motiverar även att möjlig­heten att begränsa förenings­friheten utnyttjas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

    Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott i terroristbrottslagen, deltagande i en terroristorganisation. Brottet innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen.

Proposition (1 st)

  • En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

    Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott i terrorist­brotts­lagen, del­tagande i en terrorist­organisa­tion. Brottet innebär ett särskilt straff­ansvar för den som deltar i verk­sam­heten i en terrorist­organisa­tion på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller under­stödja organisationen.