Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Publicerad

I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetal­ning av skatt i vissa fall.

Ladda ner:

Det föreslås bl.a. att anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbets­givar­avgifter, dels mervärdes­skatt vars redo­visnings­period är en kalender­månad får beviljas för högst tolv redo­vis­nings­perioder vardera. För mervärdes­skatt vars redo­visnings­period är ett kalender­kvartal får anstånd beviljas för högst fyra redo­visnings­perioder. Vidare föreslås det att anstånd för nu nämnda skatter och avgifter får beviljas även för redovis­nings­perioder som infaller under april–juni 2022. Det föreslås slutligen att den bortre tids­gränsen för den ursprung­liga anstånds­tiden för nämnda skatter och avgifter senare­läggs till den 12 september 2023.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition