Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Intygsgivares ansvarsförsäkring

Publicerad

I denna promemoria föreslås en förordning om ändring i bostads­rätts­förord­ningen (1991:630) samt förord­ning om ändring i förord­ningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt.

Ladda ner:

Det föreslås att det för att någon ska ges behörighet som intygs­givare ska krävas att han eller hon har en ansvars­försäkring som uppfyller vissa grund­läggande krav. Försäk­ringen ska tecknas hos en försäk­rings­givare som har tillstånd att driva försäk­rings­rörelse i en stat inom det Europeiska ekono­miska samarbets­området. Boverket ska ges möjlighet att i enskilda fall besluta att försäk­ringen får tecknas hos en annan försäk­rings­givare som är under­kastad motsvarande krav som gäller för svenska försäkrings­företag.
Försäkringen ska innehålla villkor som innebär att försäkrings­skyddet är tillfreds­ställande i de avseenden som är av betydelse för den skade­lidandes rätt. Villkoren ska i vart fall innebära att

 • försäkringen för varje skadefall täcker skade­stånds­skyldighet upp till 5 000 000 kronor,
 • försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid som försäkringen har gällt, 
 • ersättning betalas ut utan avdrag för självrisk, och försäkrings­skyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Boverket har underrättats om upphörandet.

Förslagen i promemorian syftar till att stärka skyddet för bostads­rätts­föreningar och bostads­rätts­havare som lider skada på grund av felaktig intygs­givning samt bidra till en mer väl­fungerande bostads­rätts­marknad.

Förordningsändringarna förslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

 • Intygsgivares ansvarsförsäkring

  I denna promemoria föreslås en förordning om ändring i bostads­rätts­förord­ningen (1991:630) samt förord­ning om ändring i förord­ningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt.

 • Tryggare bostadsrätt

  I denna promemoria lämnas förslag som kompletterar förslagen i betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31).

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Tryggare bostadsrätt

  Regeringen föreslår att det rätts­liga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att kom­ma till rätta med dessa problem.

Proposition (1 st)

 • Tryggare bostadsrätt

  Regeringen föreslår att det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att komma till rätta med dessa problem.