Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden Dir. 2015:97

Publicerad

En särskild utredare ska se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Syftet med översynen är att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas.

Ladda ner:

I uppdraget ingår bl.a.

 • att ta ställning till om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras,
 • om det finns anledning att skärpa regelverket kring intygsgivare,
 • om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras,
 • om skyddet mot rättsförluster i samband med överlåtelse och pantsättning av en bostadsrätt bör stärkas,
 • på vilket eller vilka sätt som en bostadsrättsförening bör säkerställa att det kommer att finnas tillräckliga medel för att möta det långsiktiga underhållsbehovet,
 • om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för bostadsrättsföreningens intressenter,
 • om reglerna om fastighetsmäklarens informationsgivning vid förmedling av en bostadsrätt bör ändras, och
 • om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

Utredaren ska lämna de författningsförslag som övervägandena ger anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

 • Intygsgivares ansvarsförsäkring

  I denna promemoria föreslås en förordning om ändring i bostads­rätts­förord­ningen (1991:630) samt förord­ning om ändring i förord­ningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt.

 • Tryggare bostadsrätt

  I denna promemoria lämnas förslag som kompletterar förslagen i betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31).

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Tryggare bostadsrätt

  Regeringen föreslår att det rätts­liga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att kom­ma till rätta med dessa problem.

Proposition (1 st)

 • Tryggare bostadsrätt

  Regeringen föreslår att det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att komma till rätta med dessa problem.