Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för hyresgäster (Ju 2015:09) Dir. 2017:10

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 juli 2015 kommittédirektiv om stärkt ställning för hyresgäster (dir. 2015:83). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 februari 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 3 april 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt ställning för hyresgäster

    En särskild utredare har utrett vissa frågor om hyra av lägenheter. Utredningen föreslår bland annat att högre krav ställs på hyresvärdens information och att större hänsyn tas till hyresgästers intressen vid prövningen av om en ombyggnation ska tillåtas.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)