Proposition från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för hyresgäster Prop. 2020/21:201

Publicerad

Regeringen föreslår att skyddet för hyres­gäster i vissa utsatta situa­tioner ska stärkas.

Ladda ner:

När hyres­fastig­heter missköts så att de boende drabbas måste det vara möjligt att ingripa på ett effektivt sätt. Regeringen föreslår därför att det införs en möjlighet i bostads­förvalt­nings­lagen för hyres­nämnden att före­­lägga fastig­hets­ägaren att åtgärda brister i förvalt­ningen. Det ger ett flexi­belt verktyg för att komma till rätta med brister i förvalt­ningen på ett tidigt stadium.

För att minska risken för att en hyres­gäst blir bostads­lös när en hyres­lägenhet förstörs genom t.ex. brand föreslår regeringen att hyres­gästen i en sådan situa­tion ska erbjudas ett nytt hyres­avtal av hyres­värden, förut­satt att det är skäligt. Erbju­dan­det ska gälla den förstörda lägen­heten i åter­ställt skick eller en annan lik­värdig lägen­het som är till­gänglig för upp­låtelse. Hyres­nämnden ska kunna före­lägga hyres­värden att erbjuda hyres­gästen ett hyres­avtal.

För att under­lätta för hyres­gäster som får en väsent­ligt höjd hyra efter en reno­vering föreslår regeringen att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag.

Det före­slås vidare när det gäller privat­personers uthyr­ning av ägda bostäder och bostads­rätter att hyres­värdens rätt att utan skäl säga upp ett tids­­begrän­sat hyres­avtal i förtid tas bort. Regeln om att hyran vid privat­­uthyr­ning bestäms efter hyres­värdens kost­nader komplet­teras med en möjlig­het att bestäm­ma hyran efter lägen­hetens bruks­värde.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt ställning för hyresgäster

    En särskild utredare har utrett vissa frågor om hyra av lägenheter. Utredningen föreslår bland annat att högre krav ställs på hyresvärdens information och att större hänsyn tas till hyresgästers intressen vid prövningen av om en ombyggnation ska tillåtas.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)